Ενημέρωση για την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Zeus

Η QUALCO ενημερώνει τους καταναλωτές και λοιπούς χρήστες υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. ότι, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί από την ΔΕΗ, η τελευταία προχωρά, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, στην τιτλοποίηση (μεταβίβαση λόγω πώλησης) απαιτήσεων κατά οικιακών ή ιδιωτικού δικαίου μη οικιακών πελατών από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, που έχουν εμφανίσει ή εμφανίζουν καθυστέρηση πληρωμής τουλάχιστον 90 ημερών και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες  2000, 3000, 6000, 7000, 7500, 7501, 7503, 8000, 9000, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 9910, 9930, 9935, 9940, 9950, 9960, 9980, 9999, D1, D2. Οι απαιτήσεις αυτές θα μεταβιβαστούν σε διαδοχικά χαρτοφυλάκια, το πρώτο των οποίων θα μεταβιβαστεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2021 και τα επόμενα εντός δυο ετών από την μεταβίβαση του πρώτου χαρτοφυλακίου. 

Οι ως άνω απαιτήσεις θα πωληθούν και μεταβιβαστούν στην εταιρεία ειδικού σκοπού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία PPC ZEUS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (Τέταρτος Όροφος, 3 George’ s Dock, IFSC, Δουβλίνο 1) και με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 671216 (εφεξής «Εταιρία Ειδικού Σκοπού»), η οποία θα αναθέσει την διαχείριση των ως άνω απαιτήσεων στην ΔΕΗ με σύμβαση διαχείρισης με την ΔΕΗ. Καταχώρηση της μεταβίβασης και της ανάθεσης της διαχείρισης θα γίνει στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003.

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών, ούτε τους όρους αποπληρωμής των απαιτήσεων, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής, που εξακολουθεί να πραγματοποιείται με όλους τους τρόπους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ (https://www.dei.gr).

Στο ως άνω πλαίσιο και για τους σκοπούς της ως άνω ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων και προς συμμόρφωση προς την έννομη υποχρέωση της ΔΕΗ που απορρέει από τα άρθρα 10 παρ. 1, 9, 10, 21, και 22 του Ν. 3156/2003, η ΔΕΗ θα διαβιβάσει στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις ως άνω απαιτήσεις, περιλαμβανομένων των πελατών, νόμιμων εκπροσώπων, διαχειριστών, εκπροσώπων, εταίρων και μελών διοίκησης νομικών προσώπων, των πληρεξουσίων δικηγόρων, αντικλήτων, ειδικών και καθολικών διαδόχων και τυχόν άλλων εμπλεκόμενων τρίτων που αφορούν και συνδέονται με τις ως άνω απαιτήσεις.

Η ΔΕΗ, ως Διαχειριστής των Απαιτήσεων, θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τις ως άνω απαιτήσεις κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού,  για σκοπούς είσπραξης των απαιτήσεων, ως Εκτελούσα την Επεξεργασία. Συγχρόνως, η ΔΕΗ θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα ως αντισυμβαλλομένη των πελατών στις σχετικές Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος Χαμηλής Τάσης, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας. 

Ως εκ τούτου, μετά την ως άνω μεταβίβαση των απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων  θα είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και η ΔΕΗ ως Ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, η καθεμία ενεργώντας αυτοτελώς, ως προς τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τις ως άνω απαιτήσεις και της σχετικές Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος αντιστοίχως.  

Ως προς την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για τις ως άνω απαιτήσεις, η ΔΕΗ θα είναι η Εκτελούσα την Επεξεργασία με εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της ΔΕΗ. Για αναλυτικότερη πληροφόρηση ως προς την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τη ΔΕΗ  υπό την ιδιότητα της Υπευθύνου Επεξεργασίας παρακαλούμε δείτε για τη ΔΕΗ εδώ: https://dei.gr/el/i-dei/i-etairia/enimerwsi-gia-ta-dedomena-proswpikou-xaraktira.

Περαιτέρω, η ΔΕΗ, ως Διαχειριστής των Απαιτήσεων, θα αναθέσει κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού συγκεκριμένες υπηρεσίες διαχείρισης των ως άνω απαιτήσεων στην QUALCO δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών.  Για τους σκοπούς των εν λόγω συγκεκριμένων υπηρεσιών διαχείρισης των απαιτήσεων, για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αφορούν τα φυσικά πρόσωπα – πελάτες της ΔΕΗ ή τους νόμιμους εκπροσώπους διαχειριστές, εκπροσώπους, εταίρους, μέλη οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων – πελατών της ΔΕΗ σε σχέση με την οφειλή τους και τα οποία συνδέονται με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ, η QUALCO θα είναι Υπο-Εκτελoύσα την Επεξεργασία. 

Για την ως άνω επεξεργασία η QUALCO θα δεσμεύεται από ειδικότερη Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ δυνάμει του άρθρου 28 του του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ). 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των απαιτήσεων της ΔΕΗ και δυνάμει της μεταξύ τους σύμβασης, η QUALCO ως Υπο-Εκτελούσα την Επεξεργασία δύναται να διαβιβάσει τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, ως ισχύει, καθώς και σε δικηγορικά γραφεία.  

Οι ως άνω ενεργούν ως υπεργολάβοι επεξεργασίας και η QUALCO έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζει στις ως άνω εταιρείες για λογαριασμό της ΔΕΗ και στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών δυνάμει της μεταξύ τους σύμβασης. Ειδικότερα η QUALCO έχει συνάψει Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με κάθε μια εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών με την οποία συνεργάζεται για λογαριασμό της ΔΕΗ, ως έχει υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.  

Περαιτέρω τα δεδομένα είναι δυνατόν να διαβιβασθούν από την QUALCO, και μόνο για σκοπούς που συνδέονται με την παροχή προς τη ΔΕΗ των υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί στην QUALCO δυνάμει της μεταξύ τους σύμβασης, σε δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και  καταστροφής αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους, παρόχους προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης και αποστολής γραπτών επικοινωνιών και παρόχους ελεγκτικών, λογιστικών/φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (ενδεικτικά, ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές κ.λπ.).

Η QUALCO επεξεργάζεται τα δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο των φυσικών προσώπων – πελατών, όσο και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων – πελατών που διαβιβάζονται από την ΔΕΗ στην QUALCO, περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της διαχείρισης των απαιτήσεων και δύνανται να περιλαμβάνουν τον αριθμό συμβολαίου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση (πλήρη), αριθμό παροχής, ΑΦΜ ή/και αρ. ταυτότητας, στοιχεία οφειλής, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμών. 

Τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται από τη ΔΕΗ στην QUALCO έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019) και ιδίως: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και δικαίωμα εναντίωσης, περιλαμβανομένου του δικαιώματος εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ, τα οποία μπορούν να ασκούν, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, προς τον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Εφόσον μετά την άσκηση του δικαιώματός του το υποκείμενο των δεδομένων δεν ικανοποιηθεί, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Περαιτέρω αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη ΔΕΗ, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ενημέρωση σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την QUALCO ως Υπο-Εκτελούσα την επεξεργασία, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στο dpo@qualco.eu.

Συνεργασία με Εκτελούντες την επεξεργασία

Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της η QUALCO συνεργάζεται με τους ακόλουθους Εκτελούντες την επεξεργασία:

 

 1. Γ. Αλεξανδρόπουλος – Θ. Οικονομίδου & Συνεργάτες – Δικηγορική Εταιρεία | Ομήρου 8, Αθήνα 105 64 | adhoc@otenet.gr 
 2. Τζαννίνη Ε. & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο | Πατησίων 89, Αθήνα, 10434 | info@gianninilaw.eu 
 3. Νικόλαος Α. Ανδρικόπουλος & Συνεργάτες | Κηφισίας 35, Αθήνα, 11523 | info@nandrikopoulos.gr 
 4. Νομική Ομάδα Αθηνών – Γιάννης & Μαρία Νικολαΐδη και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία | Λυκαβηττού 1Α, Αθήνα, 10672 | qsupport@noalaw.gr 
 5. Παπαβασιλείου-Μπαλλή & Συνεργάτες – Δικηγορική Εταιρεία| Αμαλίας 26 – Αθήνα, 10557 | secretariat@pblawfirm.eu 
 6. Χαρακτηνιώτης Ι. & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία | Μέρλιν 10, Αθήνα, 10671 | info@charaktiniotis.gr 
 7. EOS MATRIX (ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ) Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις | Λεωφόρος Βουλιαγμένης 43, Αγ. Δημήτριος Αττικής 173 43 | infogr@eos-matrix.com 
 8. First Call S.A. | Πειραιώς 40, Μοσχάτο, 18346 | info@firstcall.gr 
 9. Φράγκου ΔΕ – Δικηγορική Εταιρεία | Κοραή 3, Αθήνα 105 64 | info@flf.gr 
 10. PALADINO Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Εμπορικών Απαιτήσεων & Παροχής Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελατών | Διονυσίου Σολωμού 56, Νέα Ιωνία 142 34| info@paladino.gr  
 11. Effective Direct Solutions (EDS) Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών | Λεωφ. Πειραιώς-Αθηνών 74Α Πειραιάς 185 47| marketing@edsgreece.com 
 12. Δελέτη Βερονίκη Δικηγορικό Γραφείο | Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, 10564 | infolaw@deletilaw.gr 
 13. Σιούφας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία | Νέου Φαλήρου 6Α, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233 | info@sioufaslaw.gr 
 14. ΑΚ Recovery Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών | Καψάλη 6, Αθήνα 106 74 | info@akapa.gr 
 15. Gravitas Law Δικηγορική Εταιρεία Μαρακάκης Ι. & Συνεργάτες, Ελευθερίου Βενιζέλου 67, Καλλιθέα, 17671 | info@gravitaslaw.gr
 16. Ψύχας Ευάγγελος & Συνεργάτες | Αρτέμιδος 36, Μοσχάτο, 183 45 | info2@psychaslawoffices.gr 
 17. Χανικιάν Δικηγορική Εταιρεία | Μπούσγου 20, Πεδίον Άρεως, 11374 | cs@hanikianlaw.gr 
 18. Orion Services Α.Ε. | Χαλκοκονδύλη 5, Αθήνα 106 77 | info@orionservicessa.com 
 19. Δικηγορικό Γραφείο Ν. Τιντζογλίδου & Συνεργάτες | Ακαδημίας 25, Αθήνα 106 71 | grammateia@nopilaw.gr
 20. Νακόπουλος, Ψαράκης & Ψαράκη Δικηγορική Εταιρεία | Δαβάκη 58, Καλλιθέα, 17672 | info@nakopouloslaw.gr

 

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουλίου 2023