Ενημέρωση για την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Energia

Η QUALCO ενημερώνει τους καταναλωτές και λοιπούς χρήστες υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. ότι δυνάμει της από 6-8-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που έχει καταρτιστεί μεταξύ της QUALCO και της ΔΕΗ, η QUALCO έχει αναλάβει τη διαχείριση τμήματος των τιτλοποιούμενων και μη τιτλοποιούμενων απαιτήσεων της ΔΕΗ. 

Στο ως άνω πλαίσιο και για τους σκοπούς της ως άνω ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων και προς συμμόρφωση προς την έννομη υποχρέωση της ΔΕΗ που απορρέει από τα άρθρα 10 παρ. 1, 9, 10, 21, και 22 του Ν. 3156/2003, η ΔΕΗ θα διαβιβάζει στην QUALCO δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αφορούν τα φυσικά πρόσωπα – πελάτες της ΔΕΗ ή τους νόμιμους εκπροσώπους διαχειριστές, εκπροσώπους, εταίρους, μέλη οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων – πελατών της ΔΕΗ σε σχέση με την οφειλή τους και τα οποία συνδέονται με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ. 

Η ΔΕΗ παραμένει Υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με την ως άνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, ενώ η QUALCO είναι Εκτελούσα την επεξεργασία, με την έννοια του άρθρου 4 περιπτώσεις 7 και 8, αντίστοιχα, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ). 

Για την ως άνω επεξεργασία η QUALCO δεσμεύεται από ειδικότερη Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ δυνάμει του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των απαιτήσεων της ΔΕΗ και δυνάμει της μεταξύ τους σύμβασης, η QUALCO ως Εκτελούσα την Επεξεργασία δύναται να διαβιβάσει τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, ως ισχύει, καθώς και σε δικηγορικά γραφεία .  

Οι ως άνω ενεργούν ως υπεργολάβοι επεξεργασίας και η QUALCO έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζει στις ως άνω εταιρείες για λογαριασμό της ΔΕΗ και στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών δυνάμει της μεταξύ τους σύμβασης. Ειδικότερα η QUALCO έχει συνάψει Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με κάθε μια εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών με την οποία συνεργάζεται για λογαριασμό της ΔΕΗ, ως έχει υποχρέωση δυνάμει του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.  

Περαιτέρω τα δεδομένα είναι δυνατόν να διαβιβασθούν από την QUALCO, και μόνο για σκοπούς που συνδέονται με την παροχή προς τη ΔΕΗ των υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί στην QUALCO δυνάμει της μεταξύ τους σύμβασης, σε δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και  καταστροφής αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους, παρόχους προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης και αποστολής γραπτών επικοινωνιών και παρόχους ελεγκτικών, λογιστικών/φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (ενδεικτικά, ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές κ.λπ.).

Η QUALCO επεξεργάζεται τα δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο των φυσικών προσώπων – πελατών, όσο και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων – πελατών που διαβιβάζονται από την ΔΕΗ  στην QUALCO, περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της διαχείρισης των απαιτήσεων και δύνανται να περιλαμβάνουν τον αριθμό συμβολαίου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση (πλήρη), αριθμό παροχής, ΑΦΜ ή/και αρ. ταυτότητας, στοιχεία οφειλής, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμών. 

Τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται από τη ΔΕΗ στην QUALCO έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019) και ιδίως: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και δικαίωμα εναντίωσης, περιλαμβανομένου του δικαιώματος εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ, τα οποία μπορούν να ασκούν, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, προς τον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Εφόσον μετά την άσκηση του δικαιώματός του το υποκείμενο των δεδομένων δεν ικανοποιηθεί, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Περαιτέρω αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη ΔΕΗ, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.gr 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ενημέρωση σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την QUALCO ως Εκτελούσα την επεξεργασία, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στο dpo@qualco.eu.


Συνεργασία με Εκτελούντες την επεξεργασία


Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της η  Qualco συνεργάζεται με τους ακόλουθους Εκτελούντες την επεξεργασία:


 1. Γ. Αλεξανδρόπουλος – Θ. Οικονομίδου & Συνεργάτες – Δικηγορική Εταιρεία | Ομήρου 8, Αθήνα 105 64 | adhoc@otenet.gr 
 2. Τζαννίνη Ε. & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο | Πατησίων 89, Αθήνα, 10434 | info@gianninilaw.eu 
 3. Νικόλαος Α. Ανδρικόπουλος & Συνεργάτες | Κηφισίας 35, Αθήνα, 11523 | info@nandrikopoulos.gr 
 4. Νομική Ομάδα Αθηνών – Γιάννης & Μαρία Νικολαΐδη και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία | Λυκαβηττού 1Α, Αθήνα, 10672 | qsupport@noalaw.gr 
 5. Παπαβασιλείου-Μπαλλή & Συνεργάτες – Δικηγορική Εταιρεία| Αμαλίας 26 – Αθήνα, 10557 | secretariat@pblawfirm.eu 
 6. Χαρακτηνιώτης Ι. & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία | Μέρλιν 10, Αθήνα, 10671 | info@charaktiniotis.gr 
 7. EOS MATRIX (ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ) Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις | Λεωφόρος Βουλιαγμένης 43, Αγ. Δημήτριος Αττικής 173 43 | infogr@eos-matrix.com 
 8. First Call S.A. | Πειραιώς 40, Μοσχάτο, 18346 | info@firstcall.gr 
 9. Φράγκου ΔΕ – Δικηγορική Εταιρεία | Κοραή 3, Αθήνα 105 64 | info@flf.gr 
 10. PALADINO Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Εμπορικών Απαιτήσεων & Παροχής Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελατών | Διονυσίου Σολωμού 56, Νέα Ιωνία 142 34 | info@paladino.gr  
 11. Effective Direct Solutions (EDS) Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών | Λεωφ. Πειραιώς-Αθηνών 74Α Πειραιάς 185 47 | marketing@edsgreece.com 
 12. Δελέτη Βερονίκη Δικηγορικό Γραφείο | Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, 10564 | infolaw@deletilaw.gr 
 13. Σιούφας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία | Νέου Φαλήρου 6Α, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233 | info@sioufaslaw.gr 
 14. ΑΚ Recovery Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών | Καψάλη 6, Αθήνα 106 74 info@akapa.gr 
 15. Gravitas Law Δικηγορική Εταιρεία Μαρακάκης Ι. & Συνεργάτες, Ελευθερίου Βενιζέλου 67, Καλλιθέα, 17671 | info@gravitaslaw.gr
 16. Ψύχας Ευάγγελος & Συνεργάτες | Αρτέμιδος 36, Μοσχάτο, 183 45 | info2@psychaslawoffices.gr 
 17. Χανικιάν Δικηγορική Εταιρεία | Μπούσγου 20, Πεδίον Άρεως, 11374 | cs@hanikianlaw.gr 
 18. Orion Services Α.Ε. | Χαλκοκονδύλη 5, Αθήνα 106 77 | info@orionservicessa.com 
 19. Δικηγορικό Γραφείο Ν. Τιντζογλίδου & Συνεργάτες | Ακαδημίας 25, Αθήνα 106 71 | grammateia@nopilaw.gr 
 20. Νακόπουλος, Ψαράκης & Ψαράκη Δικηγορική Εταιρεία | Δαβάκη 58, Καλλιθέα, 17672  | info@nakopouloslaw.gr

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2023